Uncategorized

Terugblik op de Historicidagen 2019

De Historicidagen 2022 komen steeds dichterbij. Om alvast in de stemming te komen blikken we terug op de geslaagde editie in Groningen in 2019:

De Historicidagen 2019 in de woorden van deelnemers

“Veel publiek, gevarieerde leeftijden en deskundigheden, breed scala aan onderwerpen, goede sfeer, organisatie was prima.” Zo vatte één van de deelnemers de Historicidagen 2019 samen die van 22 tot en met 24 augustus 2019 in Groningen werden georganiseerd door het KNHG en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord tussen historici van allerlei pluimage. Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen. In dit verslag komen de deelnemers aan het woord. Zij hebben in hun evaluatieformulieren (30 procent van de deelnemers retourneerde het formulier) opmerkingen gemaakt over deze editie en aanbevelingen gedaan voor toekomstige edities.

Over het thema

Tijdens deze editie was gekozen voor het thema Inclusieve Geschiedenis. Over het thema waren deelnemers min of meer eensgezind. Iets meer dan 70 procent stond er positief tegenover en bijna dertig procent was neutraal. Een van de deelnemers verwoordde het als volgt: “Hoewel het thema wellicht nog altijd (jammer genoeg) controversieel blijft is het toch gelukt hier met een grote groep mensen handen en voeten aan te geven. De panels die ik heb gezien zaten stuk voor stuk goed in elkaar, er was een mooie opkomst en er hing een goede sfeer.” Een andere deelnemers loofde vooral de intentie van de organisatie: “Inclusiviteit is een groot thema, je kunt niet alles behandelen: maar de intentie was goed.” Er zijn ook kritische noten gekraakt. Een daarvan was dat het thema inclusiviteit te eenzijdig opgevat was door de verschillende sprekers, te veel in de richting van postkoloniale debatten/slavernij. Dat niet iedereen zich aan het thema hield, leidde tot verdeelde reacties. Enerzijds waren er deelnemers die het goed vonden dat er “een beetje speels met het thema omgegaan werd omdat er anders zo weinig te kiezen over bleef”.  Anderzijds pleitten deelnemers voor “meer vrijheid” en dus sessies breder dan alleen over het thema inclusiviteit.

Over het programma

“Inhoudelijk goed geslaagd en als ontmoetingsplaats van allerhande historici uit verschillende instellingen ook heel stimulerend.” Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat het programma door de overgrote meerderheid van de deelnemers aan geslaagd werd beschouwd. Of zoals iemand het verwoordde: “Grote diversiteit aan onderwerpen maakte het interessant, hoewel natuurlijk niet iedere presentatie even interessant was.” Wel werd er gepleit voor “meer lucht” in het programma, kortere pitches, inhoudelijk meer aandacht voor de oudheid en Middeleeuwen en variëteit in de vorm van de panels. De vraag voor wie de Historicidagen nu eigenlijk bedoeld zijn, werd ook aangesneden. Een deel van de invullers van de evaluatie vindt dat “historici uit hun ivoren toren” komen en zich “meer bewust moeten zijn van het nut van hun vakgebied voor de samenleving”. Tot slot werden complimenterende opmerkingen gemaakt over de voertaal van het congres. Al met al was tachtig procent van de invullers tevreden tot zeer tevreden over het programma.

Verwachtingen

Op de vraag of de Historicidagen aan de verwachting van de deelnemers heeft voldaan springen er twee antwoorden uit. Bijna 85 procent van de invullers zegt dat de Historicidagen professioneel-inhoudelijk aan de verwachtingen voldaan heeft. Een reactie zegt: “ ‘t is echt meer dan alleen ontmoeten en workshops. De discussies en diversiteit aan benaderingen werkt aanstekelijk.” Terwijl een ander het een “hele fijne mix van inspiratie rond nieuw lopend onderzoek”, vond. Bijna driekwart van de deelnemers zegt dat de Historicidagen hen ook wat op netwerkgebied heeft opgeleverd. “Netwerkverbreding buiten de traditionele academische sfeer, en ook inhoudelijk veel geleerd wat er op erfgoed gebied en op school gebeurt,” aldus een reactie.

Aanbevelingen

De laatste vraag in het enquêteformulier was gericht op de Historicidagen van 2021 die in Rotterdam gehouden zullen worden. Meer dan de helft van de deelnemers die het formulier hebben ingevuld heeft de moeite genomen hier iets in te vullen wat voor de organisatie heel waardevol is. Nadenken over een differentiatie van de deelnameprijzen staan met stip boven aan bij de suggesties. Ook de wens om studenten actiever bij de inhoud van het programma te betrekken werd een aantal keren genoemd. Een deelnemer wil zelfs dat we voor de volgende editie inzetten op 600 deelnemers. Waarvan akte.